Privatlivspolitik og persondatabehandling

 • DATAANSVAR

 • Vinovano tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt

 • Vinovano har derfor vedtaget denne persondata-politik, der fortæller, hvordan Vinovano indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger.

   

 • Dataansvarlig og Databehandler

 • Vinovano er i forhold til foreningens partnere dataansvarlig for de oplysninger, som Vinovano modtager, behandler og opbevarer.

  I forhold til samarbejdspartnere, organisationer, virksomheder, m.v., der samarbejder eller ønsker at samarbejde med Vinovano, vil de pågældende tredjeparter i de fleste tilfælde være dataansvarlige, mens Vinovano er ansvarlig som databehandler, men i enkelte tilfælde kan Vinovano også være dataansvarlig i forhold til modtagelse, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger.

 • Kontaktoplysninger

 • Vinovanos kontaktoplysninger, hvortil spørgsmål om indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger kan rettes, er:


  e-mail:info@vinovano.dk

  Website: www.Vinovano.dk

 • Vinovano sikrer fair og transparent databehandling

 • Udover de personoplysninger, som Vinovano modtager fra partnerne eller fra samarbejdspartnere m.v., kan Vinovano vælge at indhente oplysninger fra andre tilgængelige kilder, hvis dette skønnes nødvendigt for Vinovanos udførelse af dets opgaver.

 • BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 • Vinovano behandler denne type personoplysninger

 • Vinovano indhenter og behandler som altovervejende hovedregel alene de personoplysninger, som fremgår af Bilag 1.

  Skulle Vinovano undtagelsesvist have behov for indhentelse, behandling og opbevaring af andre oplysninger end anført i Bilag 1, vil Vinovano som hovedregel bede om sådanne oplysninger direkte fra den person, som oplysningerne vedrører.

  Vinovano indhenter oplysninger som er nødvendigt for at kunne behandle en ordre, som kunden afgiver. Disse oplysninger er fortrolige og vil blive beholdt i den forbindelse det er nødvendigt at gennemføre ordren og eventuelt ved returafsendelse af varen.

 • Sammenstilling af personoplysninger

 • I nogle tilfælde kan Vinovano behov for at sammenstille partnernes personoplysninger med personoplysninger, Vinovano modtager fra andre, f.eks. via sociale medier, eller fra leverandører af relevante Apps.

  Inden Vinovano eventuelt sammenstiller data, vurderer Vinovano, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på personernes privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser Vinovano de berørte personer om behandlingen og dens formål og vil bede om dennes samtykke til fortsat behandling.

  De personer, hvis personoplysninger behandles, kan gøre indsigelse mod denne form for dataindsamling og -behandling og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis de mener, at de data, Vinovano sammenstiller om dem, er unøjagtige. Vinovano har dog ikke mulighed for at påvirke dataindsamlingen eller databehandlingen på sådanne andre medier, idet det er et forhold mellem den person, der bruges disse medier, og leverandøren af det pågældende medie.

 • Vinovano indsamler og opbevarer personoplysninger til bestemte formål

 • Vinovano indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger i forbindelse med de aktiviteter, som er anført under pkt. 2.1 ovenfor.

  Formålet med indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger er at kunne levere de ydelser, som Vinovano tilbyder dets partnere og samarbejdspartnere, jf. pkt. 2.1 ovenfor.

  Når en persons personoplysninger er overført til Vinovano, kan Vinovano også bruge disse til statistiske formål, se pkt. 5, og til visse former for markedsføring, eksempelvis ved oplysning af relevante personers profil i forbindelse med virksomheders søgning efter professionelle bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af advisory boards, samt ved oplysning om nye ydelser, som Vinovano tilbyder partnere og samarbejdspartnere.

  Hvis en bruger tilmelder sig Vinovanos nyhedsbrev, blogs, chatfora og/eller grupper på sociale medier, giver brugeren samtykke til, at Vinovano registrerer, behandler og opbevarer de oplysninger, som brugeren i den forbindelse selv oplyser, herunder e-mailadresse, præferencer med hensyn til interesseområder, m.v., og at disse oplysninger anvendes til Vinovanos markedsføring overfor brugeren, herunder ved automatisk udsendelse af Vinovanos nyhedsbrev, blogs, og/eller opslag på sociale medier.

  Kun de der er nævnt nederst i denne politik er  personer der har adgang til listen over abonnenter på nyhedsbreve, blogs, chatfora og/eller grupper på sociale medier. Ved hjælp af disse oplysninger holder Vinovano sig løbende orienteret om omfanget og arten af brugernes interesseområder, hvilket blandt andet bruges til at forbedre vores kommunikation med vores partnere, samarbejdspartnere og brugere iøvrigt.

 • Vinovano behandler kun relevante personoplysninger

 • Vinovano indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger om partnere, samarbejdspartnere og brugere iøvrigt, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor, eller som iøvrigt måtte være krævet i henhold til lovgivningen. Vinovano indsamler og behandler således ikke flere personoplysninger, end dem, der er nødvendige for de formål, der er beskrevet ovenfor.

  I det omfang det er muligt og ikke indvirker negativt på Vinovanos ydelser og forpligtelser overfor partnere, samarbejdspartnere og brugere iøvrigt, vurderer Vinovano om nogle af de personoplysninger, der indsamles og behandles kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form.

  Vinovano kontrollerer og opdaterer modtagne personoplysninger for at minimere risikoen for, at de personoplysninger, som Vinovano behandler og opbevarer ikke er korrekte.

  Det er partnernes, samarbejdspartnernes og brugernes ansvar at levere de oplysninger, som er nødvendige for Vinovanos levering af de ydelser m.v., som foreningen tilbyder partnere, samarbejdspartnere og brugere i øvrigt, samt at sikre, at de personoplysninger, der overføres til Applikationen til brug for de aftalte formål, er korrekte.

 • Vinovano sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

 • Vinovano sletter modtagne personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af disse. Som hovedregel gemmer Vinovano partneres og samarbejdspartneres personoplysninger sålænge partnerskabet eller samarbejdsforholdet består, hvorefter oplysningerne vil blive slettet ifølge bestemmelserne i pkt. 6.3.  

 • Vinovano indhenter samtykke, inden behandling af personoplysninger

 • Vinovano indhenter samtykke, inden behandling af personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre Vinovano har et lovligt grundlag for at indhente og behandle dem uden sådant samtykke.

  En persons samtykke er frivilligt, og kan til enhver tid trækkes tilbage ved at vedkommende person henvender sig til Vinovano. Partnere, samarbejdspartnere og brugere i øvrigt bør være opmærksom på, at tilbagetrækning af et givet samtykke kan påvirke eller umuliggøre Vinovanos levering af de ydelser, som oplysningerne er indsamlet til brug for, da behandling af visse personoplysninger kan være nødvendig for fortsat partnerskab, samarbejde eller brug i øvrigt af Vinovanos ydelser via hjemmeside, sociale medier eller intranet.

  Hvis Vinovano ønsker at anvende personoplysninger til andre formål end det, der er givet tilladelse til, oplyser Board Partner om det nye formål og beder om samtykke til sådan brug til andre formål, før Vinovano påbegynder databehandlingen, medmindre den nye behandling har et andet lovligt grundlag.

  Hvis Vinovano har behov for at behandle personoplysninger for børn, indhenter Vinovano samtykke fra en forælder eller værge. Vinovano kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed eller værgemål over barnet.  

 • Vinovano videregiver ikke personoplysninger uden samtykke

 • Vinovano indhenter samtykke og informerer om, hvad overførte personoplysninger vil blive brugt til, hvis Vinovano videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere og andre aktører, bl.a. til brug for markedsføring. Berørte personer kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

  Vinovano indhenter ikke samtykke, hvis Vinovano er retligt forpligtet til at videregive personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed, eller hvis Vinovano bliver pålagt videregivelse ved en retlig afgørelse.

  Vinovano indhenter samtykke, før videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande. Hvis Vinovano videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande, sikrer Vinovano såvidt muligt gennem aftaler med disse, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, Vinovano har opstillet i denne politik.

 • SIKKERHED

 • Vinovano beskytter personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed

 • Vinovano har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

  Vinovano har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de få af Vinovanos bestyrelsesmedlemmer, der har adgang til personoplysninger. Vinovano kontrollerer bestyrelsesmedlemmernes faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager Vinovano løbende back up af dets datasæt. Vinovano beskytter også fortroligheden og autenticiteten af personoplysninger om nødvendigt ved hjælp af kryptering og/eller ved to-faktor godkendelse for at få adgang til disse.   

  I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for partnere, samarbejdspartnere og brugere i øvrigt for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Vinovano underrette de berørte parter om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

  De af Vinovano anvendte servere og databaser er certificerede for at sikre, at de lever op til EU’s krav om behandling af personoplysninger og IT sikkerhed, og befinder sig indenfor EU, således at personoplysninger ikke overføres til modtagere udenfor EU, uden at der foreligger samtykke fra de berørte personer.

 • BRUG AF COOKIES

 • Cookies, formål og relevans

 • Hvis Vinovano placerer cookies på hjemmesiden, bliver brugere informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle personoplysninger via cookies.

 • Vinovano indhenter samtykke

 • Før Vinovano placerer cookies på en brugers udstyr, beder Vinovano om brugerens samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger ved brug af hjemmesiden, sociale medier eller intranet kan dog anvendes uden samtykke. Cookies, der placeres ved en brugers brug af tredjeparters Apps, er et mellemværende mellem brugeren og udbyderen af den pågældende App, og er således Vinovano uvedkommende.

  Brugere kan få flere oplysninger på Vinovanos hjemmeside om Vinovanos brug af cookies, og om hvordan brugere kan slette eller afvise dem. Hvis en bruger vil tilbagekalde sit samtykke til vor placering af cookies, så se vejledningen under Vinovanos cookie-politik.

 • BRUGERES RETTIGHEDER

 • Brugere har ret til at få adgang til deres personoplysninger

 • Brugere har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Vinovano behandler om dem, hvor de stammer fra, og hvad Vinovano anvender dem til. Brugere kan også få oplyst, hvor længe Vinovano opbevarer personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om brugeren, i det omfang Vinovano    videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretnings-hemmeligheder og beskyttelse af immaterielle rettigheder.

  Partnere, samarbejdspartnere og brugere iøvrigt har mulighed for til enhver tid at bede om udskrift af de personoplysninger, som Vinovano er i besiddelse af om dem, dog således, at adgangen hertil ophører på det tidligste af følgende to tidspunkter: (i) 6 måneder efter en partners udtræden af Vinovano, eller (ii) 6 måneder efter en partnerskabsaftales ophør, eller (iii) 6 måneder efter en brugers framelding på Vinovanos hjemmeside eller grupper på sociale medier.

  Ved en partners udtræden af Vinovano, eller en partnerskabsaftales ophør, eller en brugers framelding på Vinovanos hjemmeside eller grupper på sociale medier, er de pågældende personer berettiget til at modtage kopi af de personoplysninger, som Vinovano er i besiddelse af. Oplysningerne leveres til vedkommende person såvidt muligt i et sædvanligt læsbart digitale format, og ellers i form af udskrifter.

 • Brugere har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet

 • Hvis en bruger mener, at de personoplysninger, Vinovano behandler om dem, er unøjagtige, har de ret til at få dem rettet. Brugeren skal henvende sig til Vinovano og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvad de korrekte oplysninger er.

 • Brugere har ret til at kræve personoplysninger slettet

 • Brugere af Vinovanos hjemmeside, nyhedsbrev, blogs, chatfora og/eller grupper på sociale medier kan til enhver tid kræve, at de personoplysninger, som Vinovano er i besiddelse af, skal slettes, jf. dog nedenfor i følgende afsnit.

  Ved en partners udtræden af Vinovano, eller en partnerskabsaftales ophør, eller en brugers framelding på Vinovanos hjemmeside eller grupper på sociale medier, opbevarer Vinovano de modtagne personoplysninger i en periode på 6 måneder, hvorefter personoplysningerne slettes permanent. Vinovano er dog berettiget til fortsat at opbevare personoplysningerne så længe og i det omfang det er nødvendigt for at kunne opfylde en kontraktlige eller en juridisk forpligtelse.

 • Brugere har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger

 • Brugere har ret til at gøre indsigelse mod Vinovanos behandling af deres personoplysninger. Brugere kan også gøre indsigelse mod Vinovanos videregivelse af deres personoplysninger til markedsføringsformål. Brugere kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en sådan indsigelse. Hvis en indsigelse er berettiget, sørger Vinovano for at ophøre med behandlingen af vedkommendes personoplysninger.

 • Dataportabilitet (overførsel af data)

 • Brugere har ret til at modtage de personoplysninger, de har stillet til rådighed for Vinovano, og dem, Vinovano har indhentet om dem hos andre aktører på baggrund af brugernes samtykke. Hvis Vinovano behandler personoplysninger om en person som led i en kontrakt, hvor vedkommende er part, kan vedkommende også få tilsendt sine personoplysninger. Brugere har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbydere (dataportabilitet).

  Hvis en bruger ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil vedkommende modtage sine personoplysninger fra Vinovano i et almindeligt anvendt digitalt format.